Browsing loại

Tin tức

𝙲𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚋á𝚗 𝚟é 𝚜ố đ𝚒 𝚡𝚎 𝚕ă𝚗 𝟽 𝚗𝚐à𝚢 𝚝ừ 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼 𝚟ề 𝙿𝚑ú 𝚈ê𝚗: 𝚇ó𝚝 𝚡𝚊 đô𝚒 𝚌𝚑â𝚗 𝚝𝚎𝚘 𝚝ó𝚙 𝚟à 𝚝𝚑â𝚗 𝚑ì𝚗𝚑 𝚐ầ𝚢…

𝙳𝚘 𝚍.ị.𝚌𝚑 𝙲.𝚘.𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚋ù𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚝 ở 𝚌á𝚌 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚙𝚑í𝚊 𝙽𝚊𝚖, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 𝚛ơ𝚒 𝚟à𝚘 𝚌ả𝚗𝚑 𝚖.ấ𝚝 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑𝚞 𝚗𝚑ậ𝚙, 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚔.𝚑ó…

𝙲ă𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚌ò𝚒 𝚖ắ𝚌: 𝟹 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚋𝚒ế𝚝 𝚜ớ𝚖 𝚟à 𝚑ướ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị

𝙳ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚞.𝚗.𝚐 𝚝.𝚑ư 𝚟ò𝚖 𝚑ọ𝚗𝚐 𝙿𝙶𝚂 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙷𝚘à𝚒 𝙰𝚗 – 𝙶𝚒á𝚖 đố𝚌 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙰𝚗 𝚅𝚒ệ𝚝, 𝙷à 𝙽ộ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ò𝚖 𝚑ọ𝚗𝚐 𝚕à 𝚋.ệ𝚗𝚑 𝚕ý á.𝚌 𝚝í𝚗𝚑, 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐…

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚅𝚒ệ𝚝 𝚗ê𝚗 𝚋ỏ 𝚝𝚑ó𝚒 𝚚𝚞𝚎𝚗 ă𝚗 𝚑𝚘𝚊 𝚚𝚞ả 𝚜𝚊𝚞 𝚋ữ𝚊 ă𝚗 𝚗𝚐𝚊𝚢 đ𝚒: 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚍ạ 𝚍à𝚢 𝚖à 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 𝚐𝚒á𝚙 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚛ướ𝚌…

Nhà mình trước giờ vẫn có thói quen đó. Thế mà hôm bữa đứa bạn mình nó bảo không được ăn trái cây sau bữa ăn vì không tốt cho sức khỏe. Nó còn bảo…