Browsing loại

Dạy con ngoan

𝙽ế𝚞 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚌𝚘𝚗 𝚌ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚑ó𝚒 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚗à𝚢 𝚌𝚑𝚊 𝚖ẹ 𝚑ã𝚢 𝚌𝚑ỉ𝚗𝚑 đố𝚗 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚟ì đó 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚕à 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚝𝚛ẻ…

𝙲ó 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ẻ 𝚟ố𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚕𝚊𝚗𝚑 𝚕ợ𝚒 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌à𝚗𝚐 𝚟ề 𝚜𝚊𝚞 𝚝𝚛ẻ 𝚌ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋𝚒ể𝚞 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚚𝚞ê𝚗, 𝚙𝚑ả𝚗 ứ𝚗𝚐 𝚌𝚑ậ𝚖 𝚌𝚑ạ𝚙. 𝙽𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚛ố𝚝 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚕à 𝚍𝚘 đâ𝚞? 𝟷.…

𝚃𝚛ẻ 𝚋𝚒ế𝚝 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 𝚜ớ𝚖 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚗𝚐ô𝚗 𝚗𝚐ữ 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚌à𝚗𝚐 𝚝ố𝚝

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚒ế𝚗 𝚜ĩ 𝙻𝚒𝚜𝚊 𝙻𝚒𝚖 𝚂𝚞 𝙻𝚒 - 𝚐𝚒á𝚖 đố𝚌 𝚕â𝚖 𝚜à𝚗𝚐 𝚟à 𝚗𝚑à 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚗 𝚌ứ𝚞 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚑ọ𝚌 𝚗𝚐ô𝚗 𝚗𝚐ữ 𝚌𝚊𝚘 𝚌ấ𝚙 𝚝ạ𝚒 𝚃𝚑𝚎 𝚂𝚙𝚎𝚎𝚌𝚑 𝙿𝚛𝚊𝚌𝚝𝚒𝚌𝚎, đồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚌ô 𝚌ò𝚗 𝚕à 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒ê𝚗…