Browsing loại

Tâm sự

3 khung giờ “giới nghiêm” đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑é𝚙 𝚊𝚒 𝚌𝚑ạ𝚖 𝚝ớ𝚒 𝚌ơ 𝚝𝚑ể 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚌𝚑ỉ 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ…

𝙽ế𝚞 𝚌𝚑ị 𝚎𝚖 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚛ằ𝚗𝚐 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚗ó𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 ấ𝚢 𝚝𝚑ì đó 𝚕à 𝚗𝚑ậ𝚗 đị𝚗𝚑 𝚌ó 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚗ó𝚗𝚐 𝚟ộ𝚒 𝚟à 𝚙𝚑𝚒ế𝚗 𝚍𝚒ệ𝚗. 𝚃𝚑ự𝚌 𝚝ế đú𝚗𝚐 𝚕à 𝚌á𝚌 𝚌𝚑à𝚗𝚐 𝚋ị…