Browsing loại

Mang thai và sinh nở

𝟹 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚔𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚋à 𝚋ầ𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚡𝚘𝚊 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚑𝚒ể𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚌ả 𝚖ẹ 𝚟à 𝚋é

𝙲ô 𝙻ý (𝟸𝟻 𝚝𝚞ổ𝚒) đ𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒 đứ𝚊 𝚌𝚘𝚗 đầ𝚞 𝚕ò𝚗𝚐 đượ𝚌 𝟾 𝚝𝚑á𝚗𝚐. 𝙲ô 𝚟à 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚙𝚑ú𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ì𝚗 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚎𝚖 𝚋é 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚕ớ𝚗 𝚕ê𝚗 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢. 𝙲à𝚗𝚐 𝚟ề 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐…

𝙼ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚕ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚑ở : “𝙲à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 𝚜ợ ă𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐”

“𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚌ó 𝚋ầ𝚞, 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự 𝚜ợ ă𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚋𝚊 𝚖á 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐”, 𝚖ộ𝚝 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 đã đă𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚑ở 𝚟ầ𝚢 𝚗è 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒. Đọ𝚌 𝚚𝚞𝚊 𝚝𝚑ô𝚒 𝚕à 𝚎𝚖 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚝ượ𝚗𝚐 đượ𝚌…

𝟷𝟶 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚗𝚒ệ𝚖 𝚟ô 𝚌ă𝚗 𝚌ứ 𝚔𝚑𝚒 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚖à 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ẹ 𝚟ẫ𝚗 𝚛ă𝚖 𝚛ắ𝚙 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚘

𝙼𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚕à 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝, 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚌á𝚌 𝚖ẹ đề𝚞 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚋ả𝚘 𝚟ệ 𝚌𝚘𝚗 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚑𝚒ể𝚖. Đấ𝚢 𝚕à 𝚕ý 𝚍𝚘 𝚝ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚟ẫ𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚟à 𝚕à𝚖…

𝙲𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ô 𝚝â𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚜ă𝚗 𝚜ó𝚌, 𝚛ớ𝚝 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ụ 𝚖ớ𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝ự 𝚋ò 𝚝𝚛ê𝚗 𝚜à𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚕ấ𝚢 𝚔𝚑ă𝚗 𝚕𝚊𝚞

𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ú𝚌 𝚛ả𝚗𝚑 𝚛ả𝚗𝚑 𝚌á𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚐ồ𝚒 𝚜𝚞𝚢 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚟𝚞 𝚟ơ 𝚛ồ𝚒 𝚝ự 𝚑ỏ𝚒 𝚝ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚕à𝚖 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚌ự𝚌 𝚟ậ𝚢 𝚝𝚊, đế𝚗 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚑ì đ𝚊𝚞 𝚋ụ𝚗𝚐, 𝚕ạ𝚒 𝚌ò𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚗ặ𝚗𝚐 đẻ đ𝚊𝚞, 𝚌𝚘𝚗…

𝟹 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚛ấ𝚝 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐: 𝟺 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚗ế𝚞 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚌ầ𝚗 đ𝚒 𝚔𝚑á𝚖 𝚗𝚐𝚊𝚢

𝙲á𝚌 𝚖ẹ 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚋à𝚗 𝚌ã𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚞𝚖 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚌ả 𝚕ê𝚗 𝚌á𝚒 𝚟ụ 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑ì 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚗à𝚘 𝚕à 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚗𝚑ấ𝚝. 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑ì 𝚗ó𝚒 𝟹 𝚝𝚑á𝚗𝚐 đầ𝚞 𝚟ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ẩ𝚗 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚝𝚑ì 𝚝𝚑𝚊𝚒…