Browsing loại

Mang thai và sinh nở

𝙽𝚑ậ𝚝 𝚔ý 𝚖ộ𝚝 đê𝚖 𝚗𝚐ủ 𝚗𝚑ư ‘đá𝚗𝚑 𝚟ậ𝚝’ 𝚌ủ𝚊 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞, ‘đ𝚊𝚞 𝚝á𝚖 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝ứ 𝚑ướ𝚗𝚐’…

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 đầ𝚞 đư𝚊 𝚋ầ𝚞, 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚔𝚑ổ 𝚜ở đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚕à 𝚔𝚑𝚒 ố𝚖 𝚗𝚐𝚑é𝚗, 𝚋𝚞ồ𝚗 𝚖ử𝚊 𝚖ử𝚊 𝚜á𝚗𝚐 𝚝𝚛ư𝚊 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚝ố𝚒, đê𝚖 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚝𝚛ự𝚌 𝚍ậ𝚢 𝚗ô𝚗. 𝙱â𝚢 𝚐𝚒ờ đư𝚊…