Browsing loại

Thai giáo

𝙼ẹ 𝚌ó 𝚋𝚒ế𝚝: 𝙺𝚑𝚒 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒, 𝚌á𝚌 𝚝ế 𝚋à𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 𝚋é 𝚍𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚟à𝚘 𝚍ò𝚗𝚐 𝚖á𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚟à 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚚𝚞𝚊𝚢…

Trong 41 tuần, các tế bào luân chuyển và hợp nhất ngược và xuôi, sau khi đứa trẻ được sinh ra, nhiều tế bào này sẽ ở lại trong cơ thể mẹ, để lại dấu…

𝟻 đ𝚒ề𝚞 đạ𝚒 𝚔ị 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚌ầ𝚗 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚍ậ𝚢 𝚔ẻ𝚘 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚑𝚒 𝚔𝚑ó 𝚝𝚑ở, 𝚌𝚘𝚗 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚛𝚊 ố𝚖 𝚢ế𝚞, 𝚔𝚑ó 𝚗𝚞ô𝚒

Cúi người lấy đồ Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi và gây áp lực lên bụng của bà bầu. Vì vậy, khi cần lấy đồ ở trên sàn nhà, bạn nên…

𝟺 𝙼Ố𝙲 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚋𝚞ộ𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚒 𝚜𝚒ê𝚞 â𝚖 để 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝟽 𝙳Ị 𝚃Ậ𝚃 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚖 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐, 𝚖ố𝚌 𝟷 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚋ỏ…

Siêu âm 4D được chỉ định khi thai bắt đầu từ 11 tuần 2 ngày trở lên. Đó là thời điểm mà thai nhi đã hình thành xong các cơ quan – bộ phận của cơ thể…