Browsing loại

Sau sinh

𝚂ả𝚗 𝚙𝚑ụ 𝚋ụ𝚌 𝚌𝚑ỉ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞 𝟾 𝚗𝚐à𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑, 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛á𝚌𝚑 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ô 𝚝â𝚖, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚐𝚒ú𝚙…

Những tưởng rằng khi em bé xuất hiện, mẹ sẽ rất vui và mọi vất vả đều đã lùi lại phía sau. Tuy nhiên, sinh thường hay sinh mổ thì đều có những rủi ro…

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚋ấ𝚝 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚌ầ𝚗 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚌𝚑ú ý

𝚂ả𝚗 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚜𝚊𝚞 đẻ 𝚂ả𝚗 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚜𝚊𝚞 đẻ 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚑𝚒ể𝚖, 𝚌ó 𝚝𝚑ể ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 đế𝚗 𝚝í𝚗𝚑 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚖ẹ. 𝚂ả𝚗 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚜𝚊𝚞 đẻ 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚌á𝚌 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚐𝚒ậ𝚝, đ𝚊𝚞 đầ𝚞,…