Browsing loại

Tin đời sống

𝚇ó𝚝 𝚡𝚊 𝚑𝚊𝚒 𝚖ẹ 𝚌𝚘𝚗 𝚋ị 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝â𝚖, 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗ằ𝚖 𝚖ộ𝚝 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗

𝙷𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚖à 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚗𝚑ắ𝚌 đế𝚗 đâ𝚢 𝚕à 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ị 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙷ả𝚒, 𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟿𝟸, 𝚍â𝚗 𝚝ộ𝚌 𝚂á𝚗 𝙳ì𝚞 ở 𝚝𝚑ô𝚗 𝚅ă𝚗 𝚂ò𝚗𝚐, 𝚡ã 𝚃𝚑𝚒ệ𝚗 𝙺ế, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚂ơ𝚗 𝙳ươ𝚗𝚐, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚃𝚞𝚢ê𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐.…

𝙽𝚐à𝚢 𝚌𝚘𝚗 𝚛𝚊 đờ𝚒 𝚕à 𝚗𝚐à𝚢 𝚐𝚒ỗ 𝚖ẹ: 𝚂ữ𝚊 𝚖ẹ 𝚌ó 𝚟ị 𝚐ì 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚔ị𝚙 𝚝𝚑ử, 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ộ𝚒 𝚕𝚊𝚞 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝 𝚌𝚑ă𝚖 𝟸 𝚌𝚘𝚗

Hôm nay em vừa đọc xong bài báo nói về sản phụ không qua khỏi khi vừa hạ sinh 1 cặp bé gái vì bị thuyên tắc ối, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa. Mặc…

𝚇ó𝚝 𝚡𝚊 𝚌ả𝚗𝚑 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚗𝚞ô𝚒 𝟺 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ỏ 𝚗𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚑ó𝚌, 𝚔𝚑á𝚝 𝚜ữ𝚊 𝚔𝚑𝚒 𝚟ợ 𝚟ừ𝚊 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚟ì 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư

𝚅ợ độ𝚝 𝚗𝚐ộ𝚝 𝚚.𝚞.𝚊 đ.ờ.𝚒 𝚟ì 𝚞.𝚗.𝚐 𝚝.𝚑.ư 𝙽ỗ𝚒 đ.𝚊𝚞 𝚖.ấ𝚝 đ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚟ớ𝚒 𝚖ấ𝚢 𝚋ố 𝚌𝚘𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚑í𝚌𝚑 đế𝚗 𝚐𝚒ờ 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚝𝚑ể 𝚗𝚐𝚞ô𝚒. 𝙲ă𝚗 𝚗𝚑à 𝚕ụ𝚙 𝚡ụ𝚙 𝚌ủ𝚊…

𝚇𝚎 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑ở 𝟺 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌ỗ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚟ề 𝚚𝚞ê, 𝚌𝚑𝚊 𝚗é𝚗 đ𝚊𝚞 𝚗𝚑ặ𝚝 𝚌â𝚢 𝚕à𝚖 𝚗ạ𝚗𝚐, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝟷 𝚐𝚒ọ𝚝 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝

Khi đi từ miền Nam cả 5 đều khỏe mạnh, nhưng giờ đây chỉ còn 4 người và cỗ quan của đứa con trai đầu lòng. bé bỏng của vợ chồng anh Trương Xuân S.…

𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼: 𝙽𝚑à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚐ì ă𝚗, 𝟸 𝚖ẹ 𝚌𝚘𝚗 đ𝚒 𝚋ắ𝚝 ố𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚢 𝚝𝚛ượ𝚝 𝚌𝚑â𝚗 đ𝚞ố𝚒 𝚗ướ𝚌: 𝙱ỏ 𝚕ạ𝚒 𝟹 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ỏ

𝙽𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚝ậ𝚗 𝚌ù𝚗𝚐, 𝚋ở𝚒 𝚟ì 𝚌𝚑ỉ 𝚌á𝚌𝚑 đó í𝚝 𝚐𝚒ờ, 𝚟ợ 𝚌𝚘𝚗 𝚌ò𝚗 𝚗ó𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚔ê𝚗𝚑 𝚋ắ𝚝 ố𝚌 𝚛ồ𝚒 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚜ẽ 𝚟ề 𝚗ấ𝚞 𝚋ữ𝚊 𝚌ơ𝚖. 𝙽𝚑ì𝚗 𝟹 𝚌𝚘𝚗…