Browsing loại

Tin đời sống

𝙼ẹ 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚟ì 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗, 𝚋ố 𝚗𝚐ã 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚛𝚊 đ𝚒 𝚋ỏ 𝚕ạ𝚒 𝟼 đứ𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚑ơ 𝚍ạ𝚒

𝙽𝚐à𝚢 𝟸𝟷-𝟸-𝟸𝟶𝟷𝟼, 𝚌𝚑ị 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙽𝚐𝚘𝚊𝚗 (𝟹𝟿 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚝𝚛ú 𝚝ạ𝚒 𝚝𝚑ô𝚗 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗, 𝚡ã 𝙼𝚊𝚒 Đì𝚗𝚑, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙷𝚒ệ𝚙 𝙷ò𝚊, 𝙱ắ𝚌 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐) 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚕à𝚖 𝚟ề 𝚋ị 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐…

𝙼ẹ 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ậ𝚝 𝚌𝚑ă𝚖 𝟹 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚝â𝚖 𝚝𝚑ầ𝚗, 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư

𝙽𝚑à 𝙷𝚞𝚢ề𝚗 𝚌ó 𝟹 𝚌𝚑ị 𝚎𝚖: 𝟸 𝚐á𝚒, 𝟷 𝚝𝚛𝚊𝚒. 𝙽𝚐à𝚢 𝚗𝚑ỏ, 𝙷𝚞𝚢ề𝚗 𝚌ó đầ𝚢 đủ 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑𝚊 𝚟à 𝚖ẹ. 𝙱𝚒ế𝚗 𝚌ố đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚡ả𝚢 đế𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚎𝚖 𝟷𝟸 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚋𝚊 𝚋ỏ…

𝙼ẹ 𝚋ỏ đ𝚒, 𝚌𝚑𝚊 𝚝â𝚖 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚖ấ𝚝 𝚟ì đ𝚞ố𝚒 𝚗ướ𝚌, 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑ị 𝚎𝚖 𝚋ơ 𝚟ơ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ơ𝚒 𝚗ươ𝚗𝚐 𝚝ự𝚊

𝚂ố 𝚙𝚑ậ𝚗 𝚋𝚒 𝚝𝚑ươ𝚗g 𝚃ố𝚒 𝟹𝟷/𝟾, 𝚜𝚊𝚞 𝚐𝚒ờ 𝚕à𝚖, 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙿𝚑𝚒 Â𝚗 (𝟺𝟿 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚝𝚛ú 𝚡ã 𝚃𝚒ê𝚗 𝙼ỹ, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚒ê𝚗 𝙿𝚑ướ𝚌, 𝚀𝚞ả𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚖) 𝚝ấ𝚝 𝚝ả đạ𝚙 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚌ọ𝚌 𝚌ạ𝚌𝚑 đế𝚗…