Browsing loại

Tin tức

𝚃𝚑𝚊𝚒 𝚙𝚑ụ 𝟿 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚋ị 𝚗ướ𝚌 𝚌𝚞ố𝚗 𝚔𝚑𝚒 đ𝚒 𝚋á𝚗 𝚌à 𝚌𝚑𝚞𝚊 𝚕ú𝚌 𝚛ạ𝚗𝚐 𝚜á𝚗𝚐, 𝟸 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ỏ 𝚗𝚐ơ 𝚗𝚐á𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đá𝚖 𝚝𝚒ễ𝚗

Mỗi đợt mưa lũ kéo về là có thêm nhiều thiệt hại về người và của. Nước về rất nhanh, người bình thường còn không trở tay kịp, huống hồ gì là người…