Browsing loại

Tin sức khỏe

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚜ở 𝚑ữ𝚞 𝚕á 𝚐𝚊𝚗 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚌ó 𝟻 𝚋𝚒ể𝚞 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚋à𝚗 𝚝𝚊𝚢, 𝚗ế𝚞 𝚋ạ𝚗 𝚌ó đủ 𝚌ả 𝚝𝚑ì 𝚡𝚒𝚗 𝚌𝚑ú𝚌 𝚖ừ𝚗𝚐

𝙶𝚊𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚌ủ𝚊 𝚖ỗ𝚒 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊, 𝚋ở𝚒 𝚗ó 𝚕à 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚐𝚒ả𝚒 độ𝚌 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌ơ 𝚝𝚑ể 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒, "𝚌𝚑ỉ đạ𝚘" 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚋ộ 𝚙𝚑ậ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌ơ 𝚝𝚑ể…

𝟾 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 “𝚌𝚑ỉ đ𝚒ể𝚖” 𝚜𝚊𝚞 𝚝𝚒ê𝚖 𝚟ắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚋ị 𝚙𝚑ả𝚗 𝚟ệ đượ𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚔𝚑𝚞𝚢ế𝚗 𝚌á𝚘

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚋ộ 𝚈 𝚝ế, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝟹𝟷/𝟽 đã 𝚌ó 𝟸𝟽𝟼.𝟹𝟽𝟹 𝚕𝚒ề𝚞 𝚟ắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝙲.𝚘.𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 đượ𝚌 𝚝𝚒ê𝚖. 𝙽𝚑ư 𝚟ậ𝚢, 𝚝ổ𝚗𝚐 𝚜ố 𝚕𝚒ề𝚞 𝚟ắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 đã đượ𝚌 𝚝𝚒ê𝚖 𝚕à 𝟼.𝟸𝟶𝟹.𝟾𝟼𝟼 𝚕𝚒ề𝚞,…

Đừ𝚗𝚐 𝚍ạ𝚒 𝚝í𝚌𝚑 𝚖ì 𝚐ó𝚒, 𝚖ù𝚊 𝚍ị𝚌𝚑 𝚗ê𝚗 𝚝𝚛ữ 𝚜ẵ𝚗 𝟷𝟶 𝚝𝚑ự𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚋ổ 𝚍ưỡ𝚗𝚐, 𝚝ă𝚗𝚐 đề 𝚔𝚑á𝚗𝚐, 𝚗𝚐ừ𝚊 𝚟𝚒𝚛𝚞𝚜 𝚌𝚑𝚘 𝚌ả…

𝚃𝚛á𝚒 𝚌â𝚢 𝚑ọ 𝚌𝚊𝚖 𝚚𝚞ý𝚝 𝚅𝚒𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗 𝙲 đượ𝚌 𝚡𝚎𝚖 𝚕à “𝚌𝚑ì𝚊 𝚔𝚑ó𝚊” 𝚝ă𝚗𝚐 𝚌ườ𝚗𝚐 𝚜ứ𝚌 đề 𝚔𝚑á𝚗𝚐 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả, 𝚋ở𝚒 𝚟𝚒𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗 𝙲 𝚐𝚒ú𝚙 𝚌ơ 𝚝𝚑ể 𝚝ă𝚗𝚐 𝚌ườ𝚗𝚐 𝚜ả𝚗 𝚡𝚞ấ𝚝…

𝙱ỗ𝚗𝚐 𝚍ư𝚗𝚐 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝙵𝟶, 𝚌𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝟾 đ𝚒ề𝚞 𝚐𝚒ú𝚙 “𝚟ượ𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚔𝚒ế𝚙 𝚗ạ𝚗” 𝚜𝚊𝚞 𝟷𝟶 𝚗𝚐à𝚢 𝚝ự…

𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝚝ừ đâ𝚞 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙰. 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 đ𝚊̂𝚢 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚝𝚞𝚊̂̀𝚗, 𝚗ơ𝚒 𝚊𝚗𝚑 ở 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚑ẻ𝚖 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 𝙻𝚢́ 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚊̆́𝚗𝚐, 𝚀𝚞𝚊̣̂𝚗 𝟹, 𝚃𝙿 𝙷𝙲𝙼 𝚋𝚒̣ 𝚐𝚒𝚊̆𝚗𝚐…

𝙲ả𝚗𝚑 𝚋á𝚘 𝟷𝟸 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝚗𝙲𝚘𝚅 𝚟à 𝟺 𝚖ứ𝚌 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚌ơ đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝙵𝟶: 𝙰𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚋𝚒ế𝚝

𝙲á𝚌 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞, 𝚋𝚒ể𝚞 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝚂𝙰𝚁𝚂-𝙲𝙾𝚅-𝟸𝚃𝚑𝚎𝚘 𝙱á𝚘 𝚀𝚞â𝚗 độ𝚒 𝙽𝚑â𝚗 𝚍â𝚗 đư𝚊 𝚝𝚒𝚗, 𝚗𝚐à𝚢 𝟹𝟷/𝟽, 𝙱ộ 𝚈 𝚝ế đã 𝚋𝚊𝚗 𝚑à𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 đị𝚗𝚑 𝚝𝚒ê𝚞 𝚌𝚑í 𝚙𝚑â𝚗 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚌ơ 𝚟ớ𝚒…

𝙲ả 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚌ó 𝟷𝟺 𝙵𝟶, 𝚋é 𝟸 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒 đã 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚗𝚑: 𝙱í 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 𝚟ượ𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑…

𝙲ả 𝚗𝚑à 𝚌ó 𝟷𝟺 𝙵𝟶 𝙽𝚐ườ𝚒 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 đượ𝚌 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚍.ư.ơ𝚗𝚐 𝚝.í𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝙲.𝚘.𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚕à 𝚎𝚖 𝚐á𝚒 ú𝚝 𝚗𝚑à 𝚌𝚑ị 𝚅., 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚚𝚞𝚊 𝚜à𝚗𝚐 𝚕ọ𝚌 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐. 𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚎𝚖…

𝟿 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚌á 𝚛ẻ 𝚖ấ𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 đừ𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚖𝚞𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 ă𝚗: 𝙱𝚂 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚜ợ 𝚟ì 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑ủ𝚢 𝚗𝚐â𝚗, 𝚛ấ𝚝 𝚑ạ𝚒

𝙲á 𝚗𝚐ừ 𝙲á 𝚗𝚐ừ 𝚕à 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚌á 𝚌𝚑ứ𝚊 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑ủ𝚢 𝚗𝚐â𝚗, đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚕à 𝚌á 𝚗𝚐ừ 𝚟â𝚢 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚟à 𝚌á 𝚗𝚐ừ 𝚟â𝚢 đ𝚎𝚗. 𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊, 𝚌á 𝚗𝚐ừ 𝚝ự 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚋á𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚌á𝚌 𝚌ử𝚊 𝚑à𝚗𝚐…