𝚃𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚑𝚒 𝟹𝟼 𝚝𝚞ầ𝚗 – 𝙳ấ𝚞 𝚖ố𝚌 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚟à 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚖ẹ 𝚌ầ𝚗 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị để ‘𝚟ượ𝚝 𝚌ạ𝚗’ 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐

𝙺𝚑𝚒 𝚋ướ𝚌 𝚟à𝚘 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚝𝚑ứ 𝟹𝟼 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚔ỳ, 𝚎𝚖 𝚋é 𝚌ó 𝚝𝚑ể đò𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚒 𝚛𝚊 𝚋ấ𝚝 𝚌ứ 𝚕ú𝚌 𝚗à𝚘. 𝙼ẹ 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚟ậ𝚝 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 để đó𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚌𝚑 𝚜𝚞ô𝚗 𝚜ẻ.

646

𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚘𝚗 đượ𝚌 𝟹𝟼 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚋é 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟸,𝟾𝚔𝚐 𝚟à 𝚍à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟺𝟾𝚌𝚖. 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢, 𝚙𝚑ổ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚋é đã 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚟à 𝚌𝚘𝚗 đã 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑í𝚌𝚑 ứ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚋ê𝚗 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚖ẹ. 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢, 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚖ẹ 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝𝚛ở 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ậ𝚝 𝚌𝚑ộ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚋é, đó 𝚕à 𝚕ý 𝚍𝚘 𝚌𝚘𝚗 í𝚝 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗, để 𝚍à𝚗𝚑 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 để 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒.

𝙳ù 𝚖ớ𝚒 𝟹𝟼 𝚝𝚞ầ𝚗, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚋é đã “𝚟ộ𝚒 𝚟à𝚗𝚐” 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒 𝚌𝚑ứ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đợ𝚒 đủ 𝟺𝟶 𝚝𝚞ầ𝚗, 𝚍𝚘 đó 𝚖ẹ 𝚌ầ𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗ắ𝚖 𝚛õ 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚍ạ để 𝚌ó 𝚝𝚑ể đế𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 𝚔ị𝚙 𝚕ú𝚌.

Kết quả hình ảnh cho thai nhi 36 tuần

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚖ẹ 𝚔𝚑𝚒 𝚋ướ𝚌 𝚟à𝚘 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝟹𝟼

𝟷/ 𝚃𝚑ậ𝚝 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 để 𝚗ằ𝚖: 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢 𝚌ơ 𝚝𝚑ể 𝚌ủ𝚊 𝚖ẹ đã 𝚛ấ𝚝 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚗ề, 𝚟à 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 để 𝚝ì𝚖 𝚖ộ𝚝 𝚝.ư 𝚝𝚑.ế 𝚗ằ𝚖 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒. 𝙼ẹ 𝚑ã𝚢 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚗𝚐 𝚟ề 𝚋ê𝚗 𝚝𝚛á𝚒, 𝚍ù𝚗𝚐 𝚐ố𝚒 𝚍à𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚋à 𝚋ầ𝚞 để 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒 𝚑ơ𝚗.

𝟸/ 𝙱ụ𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚛𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞: 𝚃𝚞ầ𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑ứ 𝟹𝟼, 𝚖ẹ 𝚜ẽ 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚘 𝚛𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘 𝚝𝚛ở 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ậ𝚝 𝚌𝚑ộ𝚒 𝚟à 𝚌ả𝚖 𝚐𝚒á𝚌 𝚛ấ𝚝 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚗ề. 𝙼ẹ đừ𝚗𝚐 𝚗ằ𝚖 𝚢ê𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚑ỗ 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖à 𝚑ã𝚢 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ủ đ𝚒 𝚕ạ𝚒, 𝚟ậ𝚗 độ𝚗𝚐 𝚗𝚑ẹ 𝚗𝚑à𝚗𝚐 để 𝚖á𝚞 𝚑𝚞𝚢ế𝚝 𝚕ư𝚞 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚝ă𝚗𝚐 𝚕ư𝚞 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚖á𝚞 đế𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚑𝚒, 𝚗𝚑ằ𝚖 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚟à 𝚘𝚡𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚋é.

𝟹/ Đã 𝚌ó 𝚜ữ𝚊 𝚗𝚘𝚗: 𝚅à𝚘 𝚝𝚞ầ𝚗 𝟹𝟼 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚔ỳ, 𝚖ẹ đã 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚜ữ𝚊 𝚗𝚘𝚗 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗. Đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚖ẹ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒 𝚕ắ𝚖, 𝚝𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, đâ𝚢 𝚕à 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐ì 𝚌ơ 𝚝𝚑ể 𝚖ẹ 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị để 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚜ắ𝚙 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒.

𝟺/ Đô𝚒 𝚌𝚑â𝚗 𝚜ư𝚗𝚐 𝚙𝚑ù: 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢, 𝚖ẹ 𝚜ẽ 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚗ề, 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑â𝚗 𝚜ư𝚗𝚐 𝚙𝚑ù. 𝙼ẹ đừ𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚌ă𝚗𝚐 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐, 𝚜𝚊𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑, 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚙𝚑ù 𝚌𝚑â𝚗 𝚜ẽ 𝚑ế𝚝.

Kết quả hình ảnh cho chân sưng phù khi bầu

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚖ẹ 𝚗ê𝚗 𝚕à𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚝𝚑ứ 𝟹𝟼 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚔ỳ

𝟷/ 𝙽𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒: 𝙼ẹ 𝚑ã𝚢 𝚗𝚐ủ đủ 𝚐𝚒ấ𝚌, 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑ơ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚢ê𝚗 𝚝ĩ𝚗𝚑, 𝚗ê𝚗 𝚝𝚛á𝚗𝚑 đá𝚖 đô𝚗𝚐, 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗ơ𝚒 ồ𝚗 à𝚘, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚖ô𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 ô 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖. 𝙼ẹ 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 đ𝚒 𝚝𝚑ă𝚖 𝚗𝚐ườ𝚒 ố𝚖. 𝙷ã𝚢 𝚐𝚒ữ 𝚌𝚑𝚘 𝚌ơ 𝚝𝚑ể 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚗𝚑ấ𝚝 để 𝚌𝚑ờ đợ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 đạ𝚒.

𝟸/ 𝚃ậ𝚙 𝚕𝚞𝚢ệ𝚗: 𝙼ẹ 𝚑ã𝚢 𝚝ậ𝚙 𝚕𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗𝚑ẹ 𝚗𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋à𝚒 𝚝ậ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚋ó𝚗𝚐 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚢𝚘𝚐𝚊 để 𝚕𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌ơ 𝚝𝚑ể 𝚍ẻ𝚘 𝚍𝚊𝚒, 𝚌ó 𝚝𝚑ê𝚖 𝚜ứ𝚌 𝚕ự𝚌, 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚟ượ𝚝 𝚌ạ𝚗 𝚜ắ𝚙 𝚝ớ𝚒.

𝟹/ 𝙳à𝚗𝚑 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝚕ớ𝚗: 𝙷ã𝚢 𝚍à𝚗𝚑 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 đứ𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚕ớ𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑ơ𝚗, 𝚐𝚒ú𝚙 𝚋é 𝚍ầ𝚗 𝚕à𝚖 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚜ự 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒ê𝚗 𝚖ớ𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑.

𝟺/ 𝙱ổ 𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍ưỡ𝚗𝚐: 𝙼ẹ 𝚗ê𝚗 𝚝𝚑ê𝚖 𝚟à𝚘 𝚝𝚑ự𝚌 đơ𝚗 𝚌á𝚌 𝚖ó𝚗 𝚐𝚒à𝚞 𝚌𝚊𝚗𝚡𝚒, 𝚐𝚒à𝚞 𝚜ắ𝚝 để 𝚐𝚒ú𝚙 𝚌ơ 𝚝𝚑ể 𝚍ự 𝚝𝚛ữ 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚜ắ𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗ở, 𝚗𝚐ă𝚗 𝚗𝚐ừ𝚊 𝚋ă𝚗𝚐 𝚑𝚞𝚢ế𝚝 𝚜𝚊𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑. 𝙼ẹ 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ướ𝚌 để 𝚗𝚐ừ𝚊 𝚝á𝚘 𝚋ó𝚗, 𝚖ấ𝚝 𝚗ướ𝚌 𝚟à 𝚌ả𝚒 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 ố𝚒.

𝟻/ 𝙲𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚑à𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐: 𝙼𝚞𝚊 𝚜ắ𝚖 𝚟à 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚟ậ𝚝 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 𝚝𝚑𝚒ế𝚝, 𝚡ế𝚙 𝚜ẵ𝚗 𝚑à𝚗𝚑 𝚕ý để 𝚔𝚑𝚒 𝚟ỡ ố𝚒 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚝𝚑ì 𝚌𝚑ỉ 𝚟𝚒ệ𝚌 đế𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗.

Kết quả hình ảnh cho chuẩn bị đồ đi sinh

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚋á𝚘 𝚖ẹ 𝚌ầ𝚗 đế𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗

𝟷/ 𝙱ị 𝚌𝚑𝚞ộ𝚝 𝚛ú𝚝 𝚟à đ𝚊𝚞 𝚕ư𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑ơ𝚗: 𝙺𝚑𝚒 𝚌á𝚌 𝚌ơ 𝚔𝚑ớ𝚙 𝚟ù𝚗𝚐 𝚡ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑ậ𝚞 𝚟à 𝚝.ử 𝚌𝚞.𝚗𝚐 𝚔é𝚘 𝚌ă𝚗𝚐 𝚛𝚊 để 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗, 𝚖ẹ 𝚜ẽ 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚌𝚑𝚞ộ𝚝 𝚛ú𝚝 𝚟à đ𝚊𝚞 𝚕ư𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑ơ𝚗.

𝟸/ 𝙲ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚖ệ𝚝 𝚖ỏ𝚒, 𝚌𝚑ỉ 𝚖𝚞ố𝚗 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒: 𝙼ộ𝚝 𝚜ố 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚗ề, 𝚖ệ𝚝 𝚖ỏ𝚒 𝚟à 𝚌𝚑ỉ 𝚖𝚞ố𝚗 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒. 𝙼ẹ 𝚑ã𝚢 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ủ 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒, 𝚝𝚑ư 𝚐𝚒ã𝚗 𝚟à 𝚌𝚑ợ𝚙 𝚖ắ𝚝 𝚗𝚑é.

𝟹/ 𝙲ổ 𝚝.ử 𝚌𝚞.𝚗𝚐 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚖ở: 𝙼ẹ 𝚜ẽ 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚌ổ 𝚝.ử 𝚌𝚞.𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚖ở 𝚛𝚊, 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚜ẽ 𝚡á𝚌 đị𝚗𝚑 đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢 𝚔𝚑𝚒 𝚔𝚑á𝚖 𝚝𝚑𝚊𝚒. 𝙲ổ 𝚝.ử 𝚌𝚞.𝚗𝚐 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚖ở 𝚕à 𝚖ẹ 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚡á𝚌𝚑 đồ đ𝚒 đẻ 𝚛ồ𝚒 đấ𝚢.

𝟺/ 𝙳ị𝚌𝚑 𝚗𝚑ầ𝚢 â𝚖 đạ𝚘 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒: 𝙶ầ𝚗 đế𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝚜𝚒𝚗𝚑, 𝚗ú𝚝 𝚗𝚑ầ𝚢 𝚌ổ 𝚝.ử 𝚌𝚞.𝚗𝚐 𝚋𝚘𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚕à𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚍ị𝚌𝚑 𝚗𝚑ầ𝚢 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒. 𝙽ế𝚞 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚍ị𝚌𝚑 𝚗𝚑ầ𝚢 𝚜ề𝚗 𝚜ệ𝚝 𝚟à 𝚌ó 𝚕ẫ𝚗 𝚝í 𝚖.á𝚞, 𝚖ẹ 𝚑ã𝚢 đế𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗.

Kết quả hình ảnh cho dấu hiệu sắp sinh

𝟻/ 𝙲á𝚌 𝚌ơ𝚗 𝚌𝚘 𝚝𝚑ắ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚟à 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌: 𝙺𝚑𝚒 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚌á𝚌 𝚌ơ𝚗 𝚌𝚘 𝚝𝚑ắ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 𝚍ồ𝚗 𝚍ậ𝚙 𝚟à 𝚖ạ𝚗𝚑, 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 đ.𝚊𝚞 đ.ớ𝚗, 𝚕ú𝚌 𝚗à𝚢 𝚖ẹ đã 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚍ạ 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự.

𝟼/ 𝚅ỡ ố𝚒: 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ẹ 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚌𝚞ố𝚗𝚐 𝚚𝚞ý𝚝 𝚔𝚑𝚒 ố𝚒 𝚟ỡ. 𝚃𝚑ự𝚌 𝚛𝚊, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚌á𝚌 𝚋à 𝚖ẹ đề𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚟ỡ ố𝚒. 𝙼ẹ 𝚑ã𝚢 𝚋ì𝚗𝚑 𝚝ĩ𝚗𝚑 đế𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 để đó𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒 𝚗𝚑é.

Theo giadinhmoi