Browsing loại

Bệnh trẻ em

𝙱é 𝟻𝚝 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 ‘𝚔𝚑ó 𝚑𝚒ể𝚞’ 𝚔𝚑𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ 𝚝𝚛ư𝚊 ở 𝚕ớ𝚙: 𝟹 𝚌ô 𝚐𝚒á𝚘 𝚕ú𝚗𝚐 𝚝ú𝚗𝚐, đổ 𝚕ỗ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋ố 𝚖ẹ…

𝚂á𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 đ𝚒 𝚑ọ𝚌 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚋ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐, 𝚝𝚑ế 𝚖à 𝚛ồ𝚒 𝚌𝚘𝚗 đ𝚒 𝚛ồ𝚒 đ𝚒 𝚕𝚞ô𝚗, 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚟ề 𝚗𝚑à 𝚗ũ𝚗𝚐 𝚗ị𝚞 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑𝚊 𝚖ẹ đượ𝚌 𝚗ữ𝚊. Đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚢.…