Browsing loại

Bệnh trẻ em

𝙼𝚞ố𝚗 𝚌𝚘𝚗 ă𝚗 𝚗𝚐𝚘𝚗, 𝚗𝚐ủ 𝚔𝚑ỏ𝚎, 𝚝ă𝚗𝚐 𝚌â𝚗 đề𝚞, 𝚖ẹ 𝚌𝚑ỉ 𝚌ầ𝚗 𝚛ơ 𝚕ưỡ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 đú𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚍ẫ𝚗 𝚗à𝚢 𝚝𝚑ô𝚒

Rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh cũng giống như việc chúng ta đánh răng hàng ngày. Đặc biệt, trẻ dưới 1 tuổi, lưỡi rất dễ bị cắn đọng cợn sữa và mắc các bệnh…

𝙲ó 𝟹 𝚝𝚑ứ 𝚖ẹ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 đặ𝚝 ở đầ𝚞 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚟ì 𝚟ừ𝚊 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚟ừ𝚊 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚝𝚛ẻ 𝚌𝚑ậ𝚖 𝚌𝚊𝚘

Giấc ngủ rất quan trọng đối với chúng ta, theo thống kê chúng ta dành 1/3 cuộc đời cho giấc ngủ. Đối với trẻ em, chất lượng giấc ngủ liên quan đến sự…