Browsing loại

Thai giáo

𝟿 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚝ố 𝚖ù𝚊 𝚑è 𝚌𝚑𝚘 𝚋à 𝚋ầ𝚞 𝚞ố𝚗𝚐 đẹ𝚙 𝚍𝚊, 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚑ồ𝚗𝚐, 𝚋ụ 𝚋ẫ𝚖

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚌ầ𝚗 𝚋ổ 𝚜𝚞𝚗𝚐 đầ𝚢 đủ 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍ưỡ𝚗𝚐 để 𝚑ỗ 𝚝𝚛ợ 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚑𝚒 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛𝚒ể𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚍𝚒ệ𝚗. 𝙲𝚑ế độ ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚔ỳ 𝚑ợ𝚙…

𝙱à 𝚋ầ𝚞 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚝𝚊𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚗𝚐 𝚝𝚛á𝚒 𝚖ớ𝚒 𝚝ố𝚝: 𝙱á𝚌 𝚜ỹ 𝚔𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝟷 đ𝚒ề𝚞, 𝚑ó𝚊 𝚛𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ẹ 𝚋ấ𝚢 𝚕â𝚞 𝚗𝚊𝚢…

𝙶𝚒ấ𝚌 𝚗𝚐ủ 𝚌ủ𝚊 𝚋à 𝚋ầ𝚞 𝚚𝚞𝚊 𝚌á𝚌 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚖 𝚌á 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚝 𝚝𝚑ứ 𝚗𝚑ấ𝚝, 𝚌á𝚌 𝚋à 𝚋ầ𝚞 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ 𝚗𝚑𝚒ề𝚞. 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊, 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚗𝚑𝚞 𝚌ầ𝚞 đượ𝚌…

𝟼 𝚖ó𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚗𝚐𝚘𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚛ẻ 𝚕ạ𝚒 𝚌ự𝚌 𝚐𝚒à𝚞 𝙾𝚖𝚎𝚐𝚊-𝟹, 𝚋ầ𝚞 ă𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚑𝚒 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚝ừ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚖ẹ

Trứng gà 𝚃𝚛ứ𝚗𝚐 𝚐à 𝚌𝚑ứ𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚚𝚞ý 𝚐𝚒á 𝚗𝚑ư 𝚙𝚛𝚘𝚝𝚎𝚒𝚗, 𝚜ắ𝚝, 𝚊𝚡𝚒𝚝 𝚏𝚘𝚕𝚒𝚌,…Đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚑ơ𝚗, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕ò𝚗𝚐 đỏ 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚐à 𝚌ó 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗…