𝚇ó𝚝 𝚡𝚊 𝚐𝚒𝚊 𝚌ả𝚗𝚑 𝟸 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚌ó 𝚋ố 𝚖ấ𝚝 𝚍𝚘 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚖ẹ 𝚋ị 𝚝𝚒𝚖 𝚋ẩ𝚖 𝚜𝚒𝚗𝚑, ố𝚖 𝚢ế𝚞

𝙰𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚡ó𝚝 𝚐𝚒𝚊 𝚌ả𝚗𝚑 𝚌𝚑ị 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙳𝚞𝚗𝚐 (𝚝𝚛ú 𝚝ạ𝚒 𝚝ổ 𝚍â𝚗 𝚙𝚑ố 𝙿𝚑ú 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐, 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝙱ì𝚗𝚑, 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝙽𝚐𝚑𝚒 𝚂ơ𝚗, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚑 𝙷ó𝚊 𝚟ố𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑…