Browsing loại

Ở cữ

𝙲𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚑ế𝚝 ở 𝚌ữ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚟ề 𝚗𝚑à 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐, 𝚋à 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 𝚔𝚑ó𝚌 𝚗𝚑ư 𝚖ư𝚊 𝚟ì 𝚗𝚑ớ 𝚌𝚑á𝚞: 𝙷𝚊𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚕à𝚖 𝚖ẹ đủ đ𝚘𝚗𝚐 đầ𝚢

Ai đó đã nói rằng, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của phụ nữ ở cữ là được mẹ đẻ chăm sóc. Và có lẽ câu nói này đúng với tất cả những bà mẹ đang phải…

𝟽 𝚝𝚑ự𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚖ẹ 𝚗𝚑ấ𝚝 đị𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚛á𝚗𝚑 để 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖ấ𝚝 𝚜ữ𝚊 𝚜𝚊𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑

𝟷. 𝚃𝚑ứ𝚌 ă𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚍ầ𝚞 𝚖ỡ 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚌𝚑ế 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝𝚑ứ𝚌 ă𝚗 𝚌𝚑𝚒ê𝚗 𝚛á𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚍ầ𝚞, 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚕ợ𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚜ẽ 𝚋ị 𝚙.𝚑á 𝚑.ủ𝚢 ở 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ứ𝚌…