Browsing loại

Ở cữ

Ô𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 ô𝚖 𝚌𝚑á𝚞 𝚔𝚑ó𝚌 𝚗ứ𝚌 𝚗ở 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚑ế𝚝 ở 𝚌ữ 𝚟ề 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚑à 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐: “𝙱𝚒ế𝚝 𝚟ậ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐…

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Tình cảm gia đình luôn bình dị, thân thuộc, dù đi đâu cũng khiến người ta mãi…