Browsing loại

Chế độ dinh dưỡng

𝙼ẹ 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 ă𝚗 𝚌𝚊𝚖 𝚟à𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚗à𝚢 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌 𝚗à𝚘 đ𝚎𝚖 𝚞 𝚋ướ𝚞 để 𝚟à𝚘 𝚌ổ 𝚌𝚘𝚗, đế𝚗 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚌ũ𝚗𝚐…

– Vừa ăn củ cải xong đừng vội ăn cam con ơi! Em thấy mẹ bảo thế thì cất túi cam đi. Chờ lúc mẹ chồng em đang ngồi chơi, em nói chuyện thì tiện hỏi…