Browsing loại

Mang thai 3 tháng cuối

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚒ê𝚗𝚐 𝚔ỵ 𝚔𝚑𝚒 𝚜ắ𝚙 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚗ê𝚗 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚖𝚞ố𝚗 𝚟ượ𝚝 𝚌ạ𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 đừ𝚗𝚐 𝚍ạ𝚒 𝚖ắ𝚌 đ𝚒ề𝚞 𝚜ố 𝟸

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚔.𝚒.ê.𝚗.𝚐 𝚔.ỵ 𝚔𝚑𝚒 𝚜ắ𝚙 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚍ướ𝚒 đâ𝚢 đượ𝚌 𝚔𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚋ở𝚒 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚟à đượ𝚌 𝚔𝚒ể𝚖 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚋ở𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞. 𝚅ì 𝚟ậ𝚢, 𝚋ạ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚔𝚑ả𝚘 𝚟à 𝚝𝚛á𝚗𝚑…