Browsing loại

Mang thai và sinh nở

𝙲𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚕ớ𝚗 𝚕ê𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚟ô 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗ế𝚞 𝚗𝚑ư 𝚔𝚑𝚒 𝚟ợ 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚋ầ𝚞, 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ô 𝚝ư 𝚕à𝚖 đ𝚒ề𝚞 𝚌ấ𝚖 𝚔ỵ 𝚗à𝚢

Như chúng ta đã biết, việc mẹ hút thuốc trong thai kỳ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚛ù𝚗𝚐 của con trai sau này. Tuy nhiên một nghiên cứu…