𝙱𝚒ế𝚝 𝚝ô𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể đẻ 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚖à 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚖ổ, 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚕𝚒ề𝚗 𝚐ử𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑ắ𝚗 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚝ô𝚒 𝚋ậ𝚝 𝚔𝚑ó𝚌

Tôi vừa sinh con được 4 ngày. Đến giờ 𝚟ế𝚝 𝚖ổ vẫn đang đau, thế nhưng cơn đau thể xác ấy không là gì so với nỗi buồn mà tôi đang phải gánh chịu. Tôi…