𝙿𝚑ụ 𝚗ữ 𝚗ế𝚞 𝚌à𝚗𝚐 “𝚔𝚎𝚘 𝚔𝚒ệ𝚝” ở 𝟹 đ𝚒ể𝚖 𝚗à𝚢 𝚜ẽ 𝚌à𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ê𝚖 𝚗ể 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐

𝙿𝚑ụ 𝚗ữ 𝚗ế𝚞 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗 𝚗𝚐𝚘𝚊𝚗, 𝚋ả𝚗 𝚕ĩ𝚗𝚑 𝚟à 𝚑𝚒ể𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚑ì 𝚜ẽ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ô𝚗 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚗𝚐ưỡ𝚗𝚐 𝚖ộ, 𝚝𝚛â𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐.

420

𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ỏ𝚊 𝚑𝚒ệ𝚙 𝚔𝚑𝚒 𝚊𝚗𝚑 ấ𝚢 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚟à𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚝ắ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗

𝙼ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚚𝚞á 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚝ắ𝚌 𝚜ẽ 𝚕à 𝚋ả𝚘 𝚝𝚑ủ 𝚌ò𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚌ó 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚝ắ𝚌 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚍ễ 𝚍à𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒 𝚟à 𝚙𝚑á 𝚋ỏ 𝚗ó 𝚌𝚑ỉ 𝚟ì 𝟷 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚜ẽ 𝚕à “𝚍ễ 𝚍ã𝚒”. 𝚅à 𝚖ẫ𝚞 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ “𝚍ễ 𝚍ã𝚒” í𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚜ự 𝚝𝚛â𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚡𝚞𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚔ể 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚕à đà𝚗 ô𝚗𝚐. 𝙳ễ 𝚍ã𝚒 ở đâ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ó𝚒 𝚟ề 𝚝ì𝚗𝚑 𝚍ụ𝚌 𝚖à đó 𝚝𝚑ể 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌á 𝚝í𝚗𝚑, 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚔𝚒ế𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗.

rose245

𝙽ế𝚞 𝚋ạ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚖ù𝚒 𝚔𝚑ó𝚒 𝚝𝚑𝚞ố𝚌, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚑ú𝚝 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚋ạ𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚍á𝚖 𝚋à𝚢 𝚝ỏ 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚐𝚑é𝚝 𝚖ù𝚒 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚢ê𝚞 𝚑ú𝚝 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚖ặ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ì đó 𝚕à 𝚋ạ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚋ỏ 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚝ắ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗. 𝙼ứ𝚌 độ 𝚜ẽ 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚟à đặ𝚝 𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚝ắ𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚝𝚑𝚊 𝚝𝚑ứ 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 “𝚌ắ𝚖 𝚜ừ𝚗𝚐” 𝚋ạ𝚗 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚊 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚋ạ𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚋ỏ 𝚚𝚞𝚊 𝚝𝚑ì đó 𝚕à 𝚜ự 𝚗𝚐𝚞 𝚗𝚐ố𝚌, 𝚌ố 𝚌𝚑ấ𝚙. 𝙳ầ𝚗 𝚍ầ𝚗 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ đá𝚗𝚑 𝚖ấ𝚝 𝚌á𝚒 𝚐ọ𝚒 𝚕à “đứ𝚌 𝚝𝚒𝚗” 𝚕à 𝚋ả𝚗 𝚗𝚐ã, 𝚕à 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚝ắ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗.

𝙽ế𝚞 𝚋ạ𝚗 𝚍ễ 𝚍à𝚗𝚐 𝚙𝚑á 𝚋ỏ 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚝ắ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝟷 𝚕ầ𝚗 𝚝𝚑ì 𝚜ẽ 𝚌ó 𝚕ầ𝚗 𝟸 𝚟à 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ầ𝚗 𝚔𝚑á𝚌 𝚗ữ𝚊. 𝙽𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚋ạ𝚗 𝚕à 𝟷 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑ậ𝚝 “𝚍ễ” 𝚝ừ đó 𝚑ọ 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚑ứ𝚗𝚐 𝚝𝚑ú 𝚝ì𝚖 𝚑𝚒ể𝚞 𝚋ạ𝚗, 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚜ợ 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ 𝚋𝚞ồ𝚗 𝚐𝚒ậ𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚑ọ 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚟à𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚢 𝚝ắ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗. 𝚁ồ𝚒 𝚌𝚞ố𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚜ẽ 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚝ồ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚋ấ𝚝 𝚌ứ 𝟷 𝚜ự 𝚝𝚛â𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚗à𝚘.

𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞, đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚕à 𝚝ấ𝚝 𝚌ả

𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚚𝚞á 𝚜𝚊𝚒 𝚕ầ𝚖 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚘𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞 𝚕à 𝚕ẽ 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚗ế𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞, đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚑ọ 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚜ố𝚗𝚐 đượ𝚌. 𝚃ừ đó 𝚐𝚒á𝚗 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ạ𝚘 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚝ự 𝚌ô 𝚕ậ𝚙 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚋ố 𝚖ẹ, 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚋ạ𝚗 𝚋è, 𝚡ã 𝚑ộ𝚒.

𝙿𝚑ụ 𝚗ữ 𝚑ã𝚢 𝚗𝚑ớ 𝚛à𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝟷 𝚜ắ𝚌 𝚖à𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚗à𝚢. 𝙷ã𝚢 𝚗𝚑ớ 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗 𝚕à 𝚌ầ𝚞 𝚟ồ𝚗𝚐 𝚟à 𝚝ậ𝚙 𝚑ợ𝚙 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖à𝚞 𝚜ắ𝚌 𝚔𝚑á𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞. 𝙱ạ𝚗 𝚌ó 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚔𝚑𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚌𝚘𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞 𝚟à 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚕à 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟ậ𝚢 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ 𝚗à𝚢 𝚙𝚑ả𝚗 𝚋ộ𝚒 𝚋ạ𝚗, 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ 𝚌ô độ𝚌 đế𝚗 𝚖ứ𝚌 𝚗à𝚘?

𝚅ì 𝚟ậ𝚢 𝚋ạ𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚢ê𝚞 𝚑ế𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕𝚞ô𝚗 𝚜ố𝚗𝚐 𝚕í 𝚝𝚛í 𝚟à đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚕à 𝚙𝚑ả𝚒 𝚑𝚒ế𝚞 𝚝𝚑ả𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚋ố 𝚖ẹ, 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌𝚑â𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚝ố𝚝, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 đã 𝚕𝚞ô𝚗 đồ𝚗𝚐 𝚑à𝚗𝚑 𝚟à 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚟ớ𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ọ𝚒 𝚌𝚑ặ𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 đờ𝚒.

𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ đượ𝚌 đá𝚗𝚑 𝚖ấ𝚝 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚟ì 𝚋ấ𝚝 𝚌ứ 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚗à𝚘

𝚂𝚞𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚌ù𝚗𝚐, 𝚝𝚛ê𝚗 đờ𝚒 𝚗à𝚢 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚐ì 𝚕à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒, 𝚝ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞 𝚑𝚊𝚢 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚌à𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚜ẽ 𝚕𝚞ô𝚗 ở 𝚋ê𝚗 𝚋ạ𝚗. 𝙿𝚑ụ 𝚗ữ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ó 𝚋ả𝚗 𝚕ĩ𝚗𝚑, 𝚝ự 𝚕ậ𝚙, 𝚝ự 𝚌𝚑ủ 𝚝à𝚒 𝚌𝚑í𝚗𝚑.

𝚕 𝙼ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚐𝚒ỏ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗ướ𝚌 đả𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚑à 𝚕ú𝚌 𝚗à𝚘 𝚌ũ𝚗𝚐 đá𝚗𝚐 𝚗ể, đá𝚗𝚐 𝚗𝚐ưỡ𝚗𝚐 𝚖ộ 𝚑ơ𝚗 𝟷 𝚋à 𝚗ộ𝚒 𝚝𝚛ợ 𝚜𝚞ố𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚌𝚑ỉ 𝚋𝚒ế𝚝 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 𝚚𝚞ẩ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚡ó 𝚋ế𝚙.

Leesungkyung31

𝙷ơ𝚗 𝚗ữ𝚊 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 đề𝚞 𝚌ó 𝚜ở 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚛𝚒ê𝚗𝚐, 𝚗ế𝚞 𝟸 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚢ê𝚞 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚝𝚑ì 𝚑ã𝚢 𝚝ô𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 đó 𝚗ế𝚞 đó 𝚕à 𝚜ở 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚕à𝚗𝚑 𝚖ạ𝚗𝚑.

𝚅ì 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 𝚖à 𝚝ừ 𝚋ỏ 𝚌ả 𝚜ở 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚝𝚑ì 𝚋ạ𝚗 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌 𝚐ì 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚋ả𝚗 𝚜ắ𝚌. 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢 ắ𝚝 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑á𝚗 𝚗𝚐á𝚗, 𝚍ù 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚡á𝚌 𝚕à 𝚋ạ𝚗 đã 𝚟ì 𝚊𝚗𝚑 ấ𝚢 𝚖à 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒!

Theo: Giadinhmoi