𝙲𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚗𝚑ậ𝚗 đị𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑á𝚞 𝚋é 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 ă𝚗 𝚖ỳ 𝚝ô𝚖 𝚡à𝚘 𝚝𝚛ứ𝚗𝚐

𝚅ừ𝚊 𝚚𝚞𝚊, 𝚝ạ𝚒 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙱ả𝚘 𝙻ạ𝚌 (𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙲𝚊𝚘 𝙱ằ𝚗𝚐) 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚗𝚐ộ độ𝚌 𝚝𝚑ự𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑ị 𝚎𝚖 𝟻 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚟à 𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝â𝚖. Đượ𝚌 𝚋𝚒ế𝚝, 𝟸 𝚎𝚖 𝚋ị 𝚗𝚐ộ…

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚒 𝚕ầ𝚖 𝚝𝚊𝚒 𝚑ạ𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚌ơ 𝚖ắ𝚌 𝚜ỏ𝚒 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚝ă𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚘: 𝙷ã𝚢 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚐𝚊𝚢

Uống ít nước Uống ít nước khiến hệ tiết niệu ít việc, nước tiểu trở nên đậm đặc, dễ hình thành nên sỏi thận và sỏi đường tiết niệu. Ngược lại, nếu…