Browsing loại

Bệnh trẻ em

Đặ𝚝 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑ứ ở 𝚍ướ𝚒 𝚐ố𝚒 để 𝚋ả𝚘 𝚟ệ 𝚌𝚘𝚗, 𝚖ẹ 𝚔𝚑ó𝚌 𝚗𝚐ấ𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 đó 𝚕à 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚕à𝚖 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚝𝚑𝚒ể𝚞 𝚗ă𝚗𝚐

Câu chuyện này xảy ra ở Trung Quốc. Một em bé 8 tháng tuổi mắc hội chứng tan máu cấp tính (huyết tán) dẫn tới thiểu năng. Được biết, bé là con của…