Browsing loại

Bệnh trẻ em

𝙱é 𝟻𝚝 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 ‘𝚔𝚑ó 𝚑𝚒ể𝚞’ 𝚔𝚑𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ 𝚝𝚛ư𝚊 ở 𝚕ớ𝚙: 𝟹 𝚌ô 𝚐𝚒á𝚘 𝚕ú𝚗𝚐 𝚝ú𝚗𝚐, đổ 𝚕ỗ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋ố 𝚖ẹ…

𝚂á𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 đ𝚒 𝚑ọ𝚌 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚋ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐, 𝚝𝚑ế 𝚖à 𝚛ồ𝚒 𝚌𝚘𝚗 đ𝚒 𝚛ồ𝚒 đ𝚒 𝚕𝚞ô𝚗, 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚟ề 𝚗𝚑à 𝚗ũ𝚗𝚐 𝚗ị𝚞 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑𝚊 𝚖ẹ đượ𝚌 𝚗ữ𝚊. Đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚢.…

Đắ𝚙 𝚕á 𝚝𝚛ầ𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚌𝚑ỗ 𝚗à𝚢, 𝚌𝚑ỉ 𝟷 𝚕ầ𝚗 𝚕à 𝚝𝚛ẻ 𝚑ế𝚝 𝚔𝚑ó𝚌 đê𝚖, 𝚗𝚐ủ 𝚕𝚒ề𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚖ạ𝚌𝚑 𝚝ớ𝚒 𝚜á𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚖ẹ 𝚗𝚑à𝚗…

Em cũng từng nghĩ mấy quan niệm của người lớn là "cổ hủ", không phù hợp nên toàn bỏ ngoài tai. Thế mà lúc con em được 2 tháng, bé quấy khóc suốt ngày,…

𝚁è𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝟹 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝ự 𝚗𝚐ủ, 𝚖ẹ 𝚖ặ𝚌 𝚔ệ 𝚋é 𝚔𝚑ó𝚌 đế𝚗 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒: 𝙲ả𝚗𝚑 𝚋á𝚘 𝚑ộ𝚒 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚐ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ở ở 𝚝𝚛ẻ 𝚍ướ𝚒 𝟷…

Cũng giống người mẹ trong câu chuyện mà mình vừa đọc được trên báo đây. Cũng chỉ vì muốn rèn cho con nết tự ngủ, người mẹ đã nghe lời của một trung…